1.jpg

Over de wereld zwerft een zestal mysterieuze figuren, een soort bovenmenselijke gidsen, die de bewoners van de wereld leren over het spirituele. Dit zijn de Archaï. Zij belichamen ieder een begrip, een concept die op hun eigen wijze een rol speelt in de levens van de alledaagse mens. Sommige van deze concepten zijn begrijpelijker dan anderen, maar het is duidelijk dat deze Archaï zich ter dienst stellen om als wijze docenten de diepere betekenis van de wereld en het leven te openbaren, aan al die sturing nodig hebben op het pad des levens. Hun meest trouwe volgelingen, de Savanten, zijn de wereldlijke verlenging van deze natuurverschijnselen. De filosofische lessen van de Archaï worden door hen vertaald naar concrete doelen en principes en brengen deze, voor hun Arche en zichzelf, in werking.

 

 

Aydinlatma

Arche van Verlichting
Aydinlatma is de Arche van verlichting. Hij spreekt vaak op cryptisch wijze en gedraagt zich zonderling. In navolging daarvan zijn zijn volgelingen dan vaak ook wat vaag en wereldvreemd. Savanten van verlichting houden zich niet bezig met wereldse zaken. Het leven draait immers louter om het bereiken van verlichting. Eerder kunnen zij dagen doorbrengen met het nadenken over de betekenis van het woord “betekenis”. Hoewel een deel van de aanhangers zich dus uiterst bedeesd gedraagt zijn er ook savanten die juist extreem de interactie aangaan met hun omgeving. Wereldvreemd zijn ze nog steeds, maar daardoor laten ze zich niet weerhouden om mensen aan te sporen verlichting te zoeken. Als ware predikers van hun aspect trekken zij over de aarde en moedigen zij mensen aan om het beste uit zichzelf te halen. Deze tegenstelling, aan de ene kant de kalmte en het ontstijgen van de wereld, en aan de andere kant de worsteling met de realiteit, wordt belichaamd door Aydinlatma.

 

Bianhua

Arche van Verandering

Bianhua is de Arche van Verandering. Alles aan hem heen is fluïde en aan variatie onderhevig. Zelfs zijn verschijningsvorm wisselt regelmatig. Volgelingen van Bianhua zijn er in vele gedaanten, maar zij hebben allen iets gemeenschappelijks. Zij maken en verbeteren objecten in de wereld. Van smid tot schilder, van tuinier tot timmerman, allen die verandering in de wereld teweegbrengen staan in de gratie van Bianhua. Onder zijn wakend oog worden de grootste artefacten gefabriceerd. De enige beperking is het voorstellingsvermogen van de kunstenaar. Maar wees gewaarschuwd, Bianhua kan wispelturig zijn, en het is menigeen overkomen dat al het goed dat vergaard was gedurende een productief leven, plotseling weggevaagd werd door een luim van de Arche van Verandering. Bouwwerken vergaan tot stof, verf bladdert af en de schepping vervalt tot niets. Alles stroomt. De verandering houd je niet tegen.

 

Hynafiat

Arche van Conflict

Hynafiad is de Arche van Conflict. Waar zij zich begeeft vlammen passie en hartstocht hevig op, en raken rationele geesten overrompeld door emoties. Zelfs de meest pacifistisch ziel bezwijkt voor de strijdlust als zij langs schrijdt. Het meest in het oog springende deel van haar volgelingen is geschoold is de krijg. Zij zijn haar oogappel: tot de tanden gewapend, bij het minste of geringste bereid geweld te gebruiken en licht ontvlambaar. Waar zij komen loopt een klein meningsverschil uit in strijd, een ruzie in oorlog en wrevel tot een veldslag. Haar dienaren scheppen vreugde in de strijd en bezingen de worsteling van het gevecht. Hun doel is niet de overwinning, maar de schoonheid van het duel. Het conflict waar je sterker uitkomt. Of dood.
Hoewel misschien paradoxaal voor een Arche van Conflict heeft zij ook dienaren die timider zijn. Ze leven een teruggetrokken leven, ver uit de schijnwerpers. Maar als je goed kijkt zie je ze overal opduiken waar machtsspelletjes worden gespeeld. Het zijn de vertrouwenspersonen van koningen, de adviseurs van generaals. Het zijn de informanten die de cruciale zwakheid in het plan van de vijand verraden, waardoor de zege absoluut is. Een gefluisterd woord in het juiste oor kan meer bewerkstelligen dan duizend geschreeuwde commando’s. Oorlogen worden gewonnen op papier, niet op het slagveld. Wanneer je in conflict komt met deze dienaren van Hynafiad is opgeven de enige wijze koers, als je je leven liefhebt.

 Le Chevalier

Arche van Ridderlijkheid

Le Chevalier is de Arche van Ridderlijkheid. Trots en statig is haar houding, fier staat zij vooraan de linies. Zij inspireert mensen om een leider te worden en initiatief te nemen. Haar volgelingen zijn overal te vinden waar de wil van velen gecombineerd moet worden om iets te bereiken. Het samensmeden van de wil van de massa is echter lastig. Waar sommige van de volgelingen van le Chevalier inspirerende kapiteins zijn, die niets van hun manschappen vragen wat ze ook niet zelf zouden doen, zijn er ook vuigere figuren. Sommige dienaren van de Arche van Ridderlijkheid zijn nobele strijders, die de charge leiden op hun witgevlekte ros. Anderen zijn vagebonden en vrijheidsstrijders die beweren in de gratie van Le Chevalier te staan. Zij verzetten zich tegen de autoriteiten en bewerkstelligen zo haar ideaal, vinden zij. Veel van de bondsmannen van de Bronze Koning bidden ook vlak voor het gevecht nog naar Le Chevalier. Of hun leider dat zelf ook doet, en wat Le Chevalier daarvan vindt, is onbekend. Feit is wel dat het leger van de Bronzen Koning spectaculaire overwinningen heeft behaald.

In de vorstenhuizen van Tahir is echter ook vaak een klein heiligdom van Le Chevalier te vinden. Daar beschouwen zij haar als de schutspatroon van de rechtmatige heersers. Uit haar naam regeren ze met harde hand over hun onderdanen. Wee echter de dienaar die in opstand komt, want die zal, met de Gratie van le Chevalier, worden neergesabeld. Voor rebelleren is er in de rechtmatige orde, die de wereld draaiende houdt, geen plaats. Hetgeen de koningin geoorloofd is, is niet aan een koe geoorloofd. En zo hoort het.

 

Sadaka

Arche van Opoffering

Sadaka is de Arche van opoffering. In die hoedanigheid is hij waarschijnlijk de meest macabere Arche. Wat zijn dienaren drijft weet niemand precies, maar feit is dat ze uiterst effectief zijn in het nastreven van hun doelen. Aan de ene kant zijn er volgelingen die met zelotische devotie zichzelf volledig ten dienste stellen aan idealen of doelen. Zo is er een sekte van Sadaka die lijfwachten levert aan hooggeplaatste machthebbers. Een lijfwacht van Sadaka, die zichzelf ten doel heeft gesteld iemand te beschermen, zal nimmer versagen. Hoewel het vreemd aandoet, worden er ook mensen die de naam van Sadaka prevelen aangetroffen als bedelaars, zwervers of uitgestotenen. Of deze personen ook werkelijk in de gunst staan bij de Arche is onbekend, maar feit is dat het geloof onder de minder bedeelden der Creatie welig tiert.

 

Shenu

Arche van Cyclus

Shenu is de Arche van Cyclus. Grimmig en angstaanjagend, dat zijn de kenmerken van Shenu. Iedere stap van hem, is als een stap van het noodlot. Hij verordend wie er sterft en wie er leeft, wie er wordt geoogst en wie er nog mag bloeien. Zijn volgelingen vormen zijn staf, waarmee hij een ieder wiens tijd gekomen is die cyclus in jaagt. Deze volgelingen doen  duister aan, immers, zij zijn de scherprechters van het lot, en vatten deze taak niet lichtvaardig op. Vaak afgezonderd van de samenleving vervullen zij hun taak. Sommigen zijn beulen, anderen begrafenisondernemers. Zij realiseren zich alleen dat sterven een noodzakelijk iets is. Er gaan ook geruchten over een fanatieke sekte die het niet zo nauw neemt met de schijnbaar vastgestelde duur van het leven en proberen in Shenu’s gunst te komen door zoveel mogelijk de cyclus in te sturen. Of ze ook werkelijk bestaan, of dat het alleen praatjes zijn om kinderen bang te maken is niet helemaal duidelijk.
Naast de morbide tak van Shenu zijn er ook personen die zijn naam verbinden aan een fatsoenlijk leven leiden. Immers, je doet er goed aan om de korte tijd die je gegeven is zo nuttig mogelijk te besteden. Ze prediken matigheid en liefde voor de wereld, die iedereen maar zo kort mag bewandelen. Geniet van de geschenken die je zijn gegeven, maar wees dankbaar en bescheiden. Arrogantie leidt tot hoogmoed, hoogmoed tot verzet tegen het lot. Maar Shenu’s plan, hoe ondoorgrondelijk ook, is onafwendbaar.